AKTYWNE

Uczestnikami funduszy aktywnych mogą być osoby fizyczne i prawne, a także podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które zgłoszą zainteresowanie przystąpieniem do funduszu i otrzymają od Towarzystwa imienną propozycję nabycia certyfikatów.

 

DEDYKOWANE

Fundusze dedykowane prywatnym Inwestorom o szerokim zakresie polityki inwestycyjnej.

 

W LIKWIDACJI